Telefonické dotazy (Po-Pá 8-16hod) na 380 831 900, pro Slovensko +421 2/772 700 00
ks
0 Kč
Stačí nakoupit ještě za 2 000 Kč a budete mít DOPRAVU ZDARMA
Cena celkem: 0 Kč
Telefonické dotazy (Po-Pá 8-16hod) na 380 831 900
pro Slovensko +421 2/772 700 00

Obchodné podmienky Slovensko

Daniel Shopping s.r.o.

zastúpená konateľom Vladimírom Danielom

so sídlom v Trhových Svinech, Trocnovská 1060

identifikačné číslo: 07298854

daňové identifikačné číslo: CZ07298854

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedeného Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spisová značka C 27812

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.filmnadvd.cz

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Tyto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") Daniel Shopping sro, zastúpená Vladimírom Danielom, so sídlom v Trhových Svinech, Trocnovská 1060, identifikačné číslo: 07298854, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedeného Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spisová značka C 27812, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.FilmNaDVD.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2.Obchodní podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.Ustanovení odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.Ustanovení obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.Znění obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6.Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

1.7.Při registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.8.Přístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

1.9.Kupující nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

1.10.Prodávající môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

1.11.Kupující berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.UZAVŘENÍ KÚPNEJ ZMLUVY

1.12.Veškerá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

1.13.Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

1.14.Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním zboží.Informace o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

1.15.Pro objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

1.15.1.objednávaném tovar (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

1.15.2.způsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

1.15.3.informace o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

1.16.Před zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

1.17.Prodávající je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

1.18.Smluvní vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

1.19.Kupující súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4.CENA TOVAR A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.20.Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Trocnovská 1060, Trhové Sviny, 374 01;

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho číslo: IBAN: SK15 0900 0000 0051 6981 8142, SWIFT/BIC: GIBASKBX, vedený u Slovenská sporiteľňa (ďalej len "účet predávajúceho");

bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay;

1.21.Společně s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru a to aj prípade neprevzatia tovaru.

1.22.Prodávající nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 1.25 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

1.23.V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

1.24.V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

1.25.Prodávající je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 1.17), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

1.26.Případné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

1.27.Je Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.ODSTOUPENÍ od kúpnej zmluvy

1.28.Kupující berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Podľa § 1837 písm. l) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči.

1.29.Nejedná Ak sa o prípad uvedený v čl. 1.28 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@filmnadvd.cz.

1.30.V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1.29 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

1.31.V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.29 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

1.32.Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

1.33.Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

1.34.Je Ak spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6.PŘEPRAVA A DODANIE TOVARU

1.35.V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

1.36.Je Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

1.37.V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

1.38.Při prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

1.39.Další práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

1.40.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

1.41.Prodávající zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

1.41.1.má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

1.41.2.se tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

1.41.3.zboží zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

1.41.4.je tovaru v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

1.41.5.zboží vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

1.42.Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

1.43.Projeví ak sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

1.44.Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

1.45.Další práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.46.Kupující nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

1.47.Prodávající nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

1.48.Mimosoudní vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@filmnadvd.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

1.49.Prodávající je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.50.Kupující týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9.OCHRANA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

1.51.Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho. Viac informácií k takémuto spracovaniu nájdete v článku "Podmienky ochrany osobných údajov"

10.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

1.52.Kupující súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

1.53.Kupující súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

1.54.Rosezílka obchodných oznámení sa riadi podľa článku "Rozosielka obchodných oznámení"

11.DORUČOVÁNÍ

1.55.Kupujícímu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

12.ELEKTRONICKÝ OBSAH

1.56.Uživatel nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretími osobami. Poskytovateľ môže užívateľovi zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď užívateľ svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, či v prípade, keď užívateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služby (vrátane obchodných podmienok).

1.57.Uživatel berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia poskytovateľa, popr. tretích osôb.

1.58.Uživatel nie je oprávnený elektronický obsah užiť v inom rozsahu alebo iným spôsobom v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ao zmene niektorých zákonov (ďalej len "autorský zákon") . Užívateľ tak berie na

vedomie, že najmä nie je oprávnený obsah meniť, dielo rozširovať, oznamovať dielo verejnosti, požičiavať dielo či dielo prenajímať.

1.59.Uživatel nie je oprávnený meniť dátový formát, v ktorom je mu dielo poskytnuté a to bez výnimky.

1.60.Uživatel ďalej berie na vedomie, že nie je oprávnený obchádzať technické prostriedky ochrany práv, a že obchádzanie technických prostriedkov ochrany práv je zásahom do autorského práva podľa ustanovenia § 43 ods. 1 autorského zákona.

13.EET (Elektronická evidencia tržieb)

1.61.Podle zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

14.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENIA

1.62.Pokud vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.63.Je Keď niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

1.64.Kupní zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

1.65.Přílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

1.66.Kontaktní údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Trocnovská 1060, Trhové Sviny, 374 01, adresa elektronickej pošty obchod@filmnadvd.cz, telefón +421 277 270 000.

 

 V Trhových Svinech dňa 20.5.2020

Výdejní místa po celé ČR
Výdejní místa
po celé ČR a SR
Doprava nad 2 999 Kč ZDARMA
Doprava nad
2 000 Kč ZDARMA
Rádi Vám poradíme s nákupem
Rádi Vám
poradíme s nákupem
Ohlídáme Vám snížení ceny
Ohlídáme Vám
snížení ceny
Rychlé vyřízení reklamace
Rychlé
vyřízení reklamace

Záruka originální distribuce

Bontonfilm Česká televize Česká muzika Magic Box Supraphon Warner Music Universal Filmexport

Nepropásněte akční nabídky

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletterů: Úplné znění souhlasu.

Najdete nás na facebooku

Přejít na facebook

Rychlý kontakt

+420 380 831 900

pro Slovensko +421 2/772 700 00

obchod@filmnadvd.cz

Copyright © 2024 SEO kvalitně. All rights reserved.
Napište nám zprávu
Nejsme momentálně on-line. Zanechte nám vzkaz
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Vážení zákazníci, z důvodu výpadků výroby lze do odvolání nakupovat pouze zboží, které je skladem a předobjednávky. U titulů, které nejsou skladem, využijte prosím funkce "Hlídací pes“. Děkujeme.